Medische verklaring

Helaas, kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet uw ‘eigen’ huisarts). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als het nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts.

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goed vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

Bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt, kunt u navragen of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt ons vragen een afschrift van (een gedeelte van) uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld.

Of u kunt de instantie die de medische informatie nodig heeft toestemming verlenen een aantal concrete en feitelijke vragen te stellen aan uw huisarts. Deze schriftelijk gegeven informatie gaat gepaard met een nota conform de geldende tarieven medische informatieverstrekking.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/har beoordeling betrekken.